Překlady z/do angličtiny

  • Překlad textu od 150 Kč (182 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 50 Kč (61 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 500 Kč (610)

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Psát o anglickém jazyku je jako psát o životě. Neexistuje rozmanitější a rozšířenější jazyk. Angličtina dobyla celý svět a stala se základem celosvětové kultury, vědy a obchodu. Zvláště obchodní angličtina je nezbytnou součástí firemní a osobní kultury.

Na angličtině je neuvěřitelné, že přes gramatickou jednoduchost je její výslovnost různá. Stejný výraz lze naprosto rozdílně interpretovat. Anglický pravopis sice má svoje pravidla, ale k nim vytvořil paralelní svět výjimek. Nejedná se tedy o fonologický jazyk jako například čeština, kde píšeme i vyslovujeme stejně.

K různé výslovnosti dospěli na Britských ostrovech až po tisíci letech. V prvním tisíciletí se angličtina rovnala latině, protože do latinského jazyka byla převáděna mluvená řeč. Tato nádherná situace, kdy angličtina byla také fonetickým jazykem, ukončilo až 15. století. S příchodem knihtisku se musela přesně určit pravopisná gramatika. Proto se začal vytvářet systém dvou souhlásek, který označoval jednu souhlásku dlouhou. Například book se nečetlo jako dnes „bůk“, ale „bók“. Stejně tak food blood, door, cool.

Později se ale začala fonetická výslovnost měnit a book se začalo vyslovovat „bůk“. Ovšem pravopis za touto výslovností zaostal a nedošlo ke změně psaní slov. Správně se book mělo začít psát buuk. Další zmatek nastal s tím, že některá slova si svoje dlouhé „o“ ponechala. Door tedy protahujeme, jak se dá.

Dalším prvkem, který ovlivnil angličtinu, byla normanština. Normané ovládli Anglii a způsobili další změny jazyka. Příkladem může být slovo sign. Čte se „sajn“, ale mělo by se číst jako ve francouzštině – „siň“. To se ovšem Angličanům nelíbilo. A tak toto slovo vyslovovali „sin“, později přešli k „sijn“ až skončili u dnešního „sajn“. A tak je to s překlady angličtiny stejné. Kdo chce mít kvalitní překlad, musí počítat s tím, že diktování může napáchat v pochopení smyslu a jednotlivých slov velkou paseku.

Základní přehled anglické gramatiky:

Anglická gramatika je přehledná, ale má jedinou výjimečnou vlastnost. Pro nás neobvyklé časy a řadu nepravidelných sloves.

Zde je přehled:

Anglické časy:  

čas přítomný/průběhový

čas minulý /průběhový

čas budoucí/průběhový

čas předpřítomný /průběhový

čas předminulý/průběhový

čas předbudoucí/průběhový

Nepravidelná slovesa:

A

arise [əˈraiz] arose [əˈrouz] arisen [əˈrizn] povstat, vzniknout

awake [əˈweik] awoke [əˈwouk] awaked [əˈweikt] probudit se

B

be [bi:] was/were [woz, wəz/ wə:, wə] been [bi:n] být

bear [beə] bore [bo:] borne [bo:n] nést

bear [beə] bore [bo:] born [bo:n] narodit

become [biˈkam] became [biˈkeim] become [biˈkam] stát se

begin [biˈgin] began [biˈgæn] begun [biˈgan] začínat

bend [bend] bent [bent] bent [bent] ohýbat se

bid [bid] bade [beid, bæd] bidden [bidn] poroučet, rozkazovat

bind [baind] bound [baund] bound [baund] vázat

bite [bait] bit [bit] bitten [bitn] kousat

bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] krvácet

blend [blend] blended [blendid] blended [blendid] míchat, mísit

blow [blou] blew [blu:] blown [bloun] foukat, vanout

break [breik] broke [brouk] broken [broukən] lámat, rozbíjet

breed [bri:d] bred [bred] bred [bred] pěstovat, plodit

bring [briŋ] brought [bro:t] brought [bro:t] přinést

broadcast [bro:dka:st] broadcast [bro:dka:st] broadcast [bro:dka:st] vysílat rozhlasem

build [bild] built [bilt] built [bilt] stavět

burn [bə:n] burnt [bə:nt] burnt [bə:nt] hořet, pálit

burst [bə:st] burst [bə:st] burst [bə:st] prasknout, puknout

buy [bai] bought [bo:t] bought [bo:t] kupovat

C

cast [ka:st] cast [ka:st] cast [ka:st] vrhat, odlévat

catch [kæč] caught [ko:t] caught [ko:t] chytat

choose [ču:z] chose [čouz] chosen [čouzn] vybrat si, zvolit

cling [kliŋ] clung [klaŋ] clung [klaŋ] lpět, lnout

come [kam] came [keim] come [kam] přijít

cost [kost] cost [kost] cost [kost] stát (cena)

creep [kri:p] crept [krept] crept [krept] lézt, plazit se

cut [kat] cut [kat] cut [kat] řezat, krájet

D

dare [deə] dared [deəd] dared [deəd] odvážit se, troufat si

deal [di:l] dealt [delt] dealt [delt] jednat, obchodovat

dig [dig] dug [dag] dug [dag] kopat

do [du:] did [did] done [dan] dělat, konat

draw [dro:] drew [dru:] drawn [dro:n] kreslit, táhnout

dream [dri:m] dreamt [dremt] dreamt [dremt] snít, mít sen

drink [driŋk] drank [dræŋk] drunk [draŋk] pít

drive [draiv] drove [drouv] driven [drivn] jet, hnát

dwell [dwel] dwelt [dwelt] dwelt [dwelt] přebývat, trvat (na čem)

E

eat [i:t] ate [et, eit] eaten [i:tn] jíst

F

fall [fo:l] fell [fel] fallen [fo:lən] padat

feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] živit, krmit

feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] cítit se

fight [fait] fought [fo:t] fought [fo:t] bojovat

find [faind] found [faund] found [faund] nalézt

flee [fli:] fled [fled] fled [fled] prchat

fling [fliŋ] flung [flaŋ] flung [flaŋ] mrštit, házet

fly [flai] flew [flu:] flown [floun] létat

forbid [fəˈbid] forbade [fəˈbeid, fəˈbæd ] forbidden [fəˈbidn] zakázat

forecast [fo:ˈka:st] forecast [fo:ˈka:st] forecast [fo:ˈka:st] předpovídat

forget [fəˈget] forgot [fəˈgot] forgotten [fəˈgotn] zapomenout

forgive [fəˈgiv] forgave [fəˈgeiv] forgiven [fəˈgivn] odpustit

forsake [fəˈseik] forsook [fəˈsuk] forsaken [fəˈseikən] opustit

freeze [fri:z] froze [frouz] frozen [frouzn] mrznout

G

get [get] got [got] got [got] dostat se

give [giv] gave [geiv] given [givn] dát

go [gou] went [went] gone [gon] jít

grind [graind] ground [graund] ground [graund] brousit, mlít

grow [grou] grew [gru] grown [groun] růst

H

hang [hæŋ] hung [haŋ] hung [haŋ] viset, věšet

have [hæv] had [hæd] had [hæd] mít

hear [hiə] heard [hə:d] heard [hə:d] slyšet

hide [haid] hid [hid] hidden [hidn] skrývat se

hit [hit] hit [hit] hit [hit] udeřit, zasáhnout

hold [hould] held [held] held [held] držet

hurt [hə:t] hurt [hə:t] hurt [hə:t] ranit, ublížit

K

keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] držet

kneel [ni:l] knelt [nelt] knelt [nelt] klečet

know [nou] knew [nju:] known [noun] vědět, znát

L

lay [lei] laid [leid] laid [leid] položit

lead [li:d] led [led] led [led] vést

lean [li:n] leant [lent] leant [lent] vyklánět, opírat se

leap [li:p] leapt [lept] leapt [lept] skákat

earn [lə:n] learnt [lə:nt] learnt [lə:nt] učit se

leave [li:v] left [left] left [left] odjet

lend [lend] lent [lent] lent [lent] půjčit

let [let] let [let] let [let] nechat

lie [lai] lay [lei] lain [lein] ležet

light [lait] lit [lit] lit [lit] rozsvítit, zapálit

lose [lu:z] lost [lost] lost [lost] ztratit

M

make [meik] made [meid] made [meid] dělat, vyrábět

mean [mi:n] meant [ment] meant [ment] mínit, znamenat

meet [mi:t] met [met] met [met] potkat

P

pay [pei] paid [peid] paid [peid] platit

put [put] put [put] put [put] dát

R

read [ri:d] read [red] read [red] číst

ride [raid] rode [roud] ridden [ridn] jet (na něčem)

ring [riŋ] rang [ræŋ] rung [raŋ] zvonit

rise [raiz] rose [rouz] risen [rizn] stoupat, zvednout se

run [ran] ran [ræn] run [ran] běžet

S

say [sei] said [sed] said [sed] říci

see [si:] saw [so:] seen [si:n] vidět

seek [si:k] sought [so:t] sought [so:t] hledat, snažit se

sell [sel] sold [sould] sold [sould] prodávat

send [send] sent [sent] sent [sent] poslat

set [set] set [set] set [set] postavit, dát (něco někam)

sew [sou] sewed [soud] sewn [soun] šít

shake [šeik] shook [šuk] shaken [šeikən] třást

shave [šeiv] shaved [šeivd] shaved [šeivd] holit se

shed [šed] shed [šed] shed [šed] shazovat, pouštět

shine [šain] shone [šon] shone [šon] svítit, zářit

shoot [šu:t] shot [šot] shot [šot] střílet

show [šou] showed [šoud] shown [šoun] ukázat

shrink [šriŋk] shrank [šræŋk] shrunk [šraŋk] scvrknout se

shut [šat] shut [šat] shut [šat] zavřít

sing [siŋ] sang [sæŋ] sung [saŋ ] zpívat

sink [siŋk] sank [sæŋk] sunk [saŋk] klesnout

sit [sit] sat [sæt] sat [sæt] sedět

sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] spát

slide [slaid] slid [slid] slid [slid] klouzat

slink [sliŋk] slunk [slaŋk] slunk [slaŋk] plížit se

slit [slit] slit [slit] slit [slit] rozříznout, rozpárat

smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt] čichat, páchnout

sow [sou] sowed [soud] sown [soud] sít, rozsévat

speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [spoukən] mluvit

speed [spi:d] sped [sped] sped [sped] spěchat

spell [spel] spelt [spelt] Spelt [spelt] hláskovat

spend [spend] spent [spent] Spent [spent] strávit, utratit

spill [spil] spilt [spilt] spilt [spilt] rozlít

spin [spin] span [spæn] spun [span] příst

spit [spit] spat [spæt] spat [spæt] plivat

split [split] split [split] split [split] rozštípnout

spoil [spoil] spoilt [spoilt] spoilt [spoilt] zkazit, rozmazlit

spread [spred] spread [spred] spread [spred] prostřít, rozprostírat se

spring [spriŋ] sprang [spræŋ] sprung [spraŋ] skákat

stand [stænd] stood [stud] stood [stud] stát

steal [sti:l] stole [stoul] stolen [stoulən] krást

stick [stik] stuck [stak] stuck [stak] vězet, nalepit

sting [stiŋ] stung [staŋ] stung [staŋ] bodnout, uštknout

stink [stiŋk] stank [stæŋk] stunk [staŋk] zapáchat

strew [stru:] strewed [stru:d] strewn [stru:n] posypat

strike [straik] struck [strak] struck [strak] bít, tlouci

S

strive [straiv] strove [strouv] striven [strivn] usilovat, snažit se

swear [sweə] swore [swo:] sworn [swo:n] přísahat, klít

sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] mést

swell [swel] swelled [sweld] swollen [swouln] otéci, nafouknout se

swim [swim] swam [swæm] swum [swam] plavat

swing [swiŋ] swung [swaŋ] swung [swaŋ] houpat se

T

take [teik] took [tuk] taken [teikən] vzít, brát

teach [ti:č] taught [to:t] taught [to:t] učit, vyučovat

tear [teə] tore [to:] torn [to:n] trhat

tell [tel] told [tould] told [tould] říci, vyprávět

think [θiŋk] thought [θo:t] thought [θo:t] myslit

thrive [θraiv] throve [θrouv] thriven [θrivn] prospívat, prosperovat

throw [θrou] threw [θru:] thrown [θroun] házet

thrust [θrast] thrust [θrast] thrust [θrast] vstrčit, vrazit

tread [tred] trod [trod] trodden [trodn] šlápnout

U

understand

[,andəˡstænd]

undestood [,andəˡstud] understood [,andəˡstud] rozumět

W

wake [weik] woke [wouk] woken [woukən] vzbudit se

wear [weə] wore [wo:] worn [wo:n] nosit (na sobě)

weave [wi:v] wove [wouv] woven [wouvn] tkát

weep [wi:p] wept [wept] wept [wept] plakat

win [win] won [wan] won [wan] vyhrát, získat

wind [waind] wound [waund] wound [waund] vinout, natáčet

wring [riŋ] wrung [raŋ] wrung [raŋ] ždímat

write [rait] wrote [rout] written [ritn] psát